Chương trình PhúcLợiCủaQuýVịNgayBâyGiờ! là gì?

Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) là mạng lưới điện toán dành cho cư dân của Quận Hạt Los Angeles để họ dùng nộp đơn xin và duyệt xét trực tuyến các phúc lợi của mình. Xin quý vị nhấp vào bất cứ tuyến nối kết định hướng nào trong bảng điều khiển nằm ở giữa màn hình để bắt đầu.

Hiện nay, trang mạng Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) hỗ trợ cho việc nạp đơn xin hưởng CalWORKs, CalFresh, và MediCal

Americans with Disabilities Act

Do you have a disability that makes it hard for you to apply for benefits or meet program requirements? We can give you extra help.

The law protects people with physical, mental, and developmental disabilities as well as others with serious health problems.

Click here to download the DPSS ADA Brochure.

For more information about the how DPSS can help you under the ADA, click here to go to the DPSS ADA Website.

Tôi Có Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Không?

Quý vị có muốn kiểm tra xem mình có hội đủ điều kiện hay không, không?

Xin nhấn vào đây

Địa Chỉ và Giờ Làm Việc của các văn phòng khu vực

YBN Tutorials

How To Login
Register An Account
Submitting An Application
Case Status
Benefit Information
Viewing Worker Information
Schedule Appointment to Apply for Benefits
Submit SAR7 or QR7 Online

Quý vị muốn làm gì?

Các Thông Cáo

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Phím đăng ký đi bầu

Muốn Có Thông Tin Về Hồ Sơ, xin quý vị liên lạc với cán sự phụ trách hồ sơ của quý vị
Quý vị có trở ngại kỹ thuật nào khi sử dụng mạng lưới điện toán này không? Xin liên lạc với Quản Lý Trang Mạng